Regulamin świadczenia usług kosmetycznych
Maraga Strefa Spa

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie kosmetycznym Maraga Strefa Spa ul.Teofila Mateckiego 22/124 60-689 Poznań, zwanego dalej „Salonem”.

2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”. 

3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

§ 2

Klienci

1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§ 3

Pracownicy

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

3. Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

5.Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić menedżerowi Salonu.

 § 4

Higiena i bezpieczeństwo

1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.

2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

3. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

§ 5

Świadczenie usług kosmetycznych

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

4. Makijaż permanentny
Klient zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwskazaniami do zabiegu, które podane są na stronie https://www.maraga.pl/oferta/makijaz-permanentny/oraz podawane podczas rezerwacji wizyty . Klient zobowiązany jest do poinformowania o posiadanym starym makijażu permanentnym i skonsultowania ewentualnych zabiegów laserowych minimum 1 miesiąc przed planowanym zabiegiem. Jeżeli klient pojawi się na zabiegu z przeciwskazaniem lub starym makijażem w wyniku tego zabieg nie będzie możliwy.

5.W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

 §

Płatność

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Internecie pod adresem:www.maraga.pl

2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką lub kartą.

3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

§ 7

Odpowiedzialność

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

2. Salon nie ponosi odpowiedzialność za rzeczy osobiste klienta pozostawione w salonie.

3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu

4 .Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§ 8

Rezerwacje

1. Klient może umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie, e-mailowo lub osobiście.

2. W przypadku nie przyjścia na zabieg bez odwołania go minimum dwa dni robocze przed planowaną wizytą, następny zabieg będzie wymagał 50% przedpłaty. Wpłata ta będzie bezzwrotna w sytuacji nie zjawienia się ponownie na zabiegu i jego nieodwołania minimum dwa dni robocze przed planowaną datą.

3. Bardzo prosimy o punktualne przybywanie na wizytę. Jeśli spóźnienie na wizytę wyniesie więcej niż 15 min. usługa nie zawsze będzie mogła być zrealizowana lub też będzie zrealizowana tylko częściowo.

4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

5. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

6. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu , Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

7. W przypadku rezerwacji terminu powyżej 3 godzin zabiegowych obowiązuje przedpłata w wysokości 50% wartości danego zabiegu. Przedpłata będzie bazzwrotna w sytuacji nie pojawienia się na zabiegu lub jego odwołania na krócej niż 48 godzin przed planowaną datą wizyty.

§ 9

Bony upominkowe

1. Bon upominkowy jest ważny 3 miesiące od daty zakupu. Po upływie tego okresu nie ma możliwości realizacji bonu upominkowego. W razie umówienia się na wizytę i nie stawienia się w salonie w danym terminie bez uprzedzenia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem bon uważa się za zrealizowany.

2. Przy korzystaniu z bonu upominkowego nie wydaje się reszty, ani nie dokonuje się zwrotów pieniędzy. Kwotę pozostałą na bonie można wykorzystać przy kolejnej wizycie, o ile wciąż bon jest ważny.

 § 10

Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 2 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie (paragon każdorazowo wydawany w Salonie po zakończeniu usługi).

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej lub osobiście w Salonie. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

4. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi(warunkiem jest posiadanie paragonu za usługę) lub umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego.

 § 11

Pozostałe postanowienia

1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu.

2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.

3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 19.07.2021 roku.